منظور از انجام اکو کاردیوگرافی این است که حفره ها و دیواره ها و دریچه های قلب توسط فرستادن امواج و برگشت امواج توسط دستگاه و رویت حرکت روی مانیتور بررسی شده تا پزشک انجام دهنده بتواند نحوه بازدهی قلب را تعیین کند . مراجعین محترم جهت انجام تست اکو ، پس از ویزیت توسط پزشک معالج قلب و عروق بیمارستان دکتر حشمت رشت، به منشی بخش واقع در طبقه همکف درمانگاه مراجعه و نوبت انجام اکو دریافت می نمایند.

پزشکان فوق تخصص اکوکاردیوگرافی  :
آقای دکتر رضائی 
آقای دکتر آقاجان خواه 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400