بخش توریسم سلامت 
 
پزشک IPD: آقای دکتر علی میرمنصوری 
کارشناس IPD: آقای طالب خانی 

دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ (IPD)

IPD ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﯿﺸﺨﻮان ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎرﺟﯽ از اوﻟﯿﻦ ﺗﻤﺎس ﺗﺎ درﯾﺎﻓﺖ درﻣﺎن و ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ وﻃﻦو درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﺗﺎﺳﯿﺲ IPD در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﮐﯿﻔﯿﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﯾﺸﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺧﺎرج از آن اﺳﺖ.

بیمارستان فوق تخصصی قلب دکترحشمت رشت یکی ازمراکزدرمانی کشوراست که درحوزه گردشگری سلامت خدمات پزشکی وامکانات باکیفیت بالاراباهماهنگی واحدIPD جهت بیماران خارجی فراهم می نماید.

هماهنگی با پذیرش جهت بستری بیمار، هماهنگی با پزشک IPD جهت ویزیت اول و تعیین پزشک پذیرش

دهنده، هماهنگی با واحد ترخیص جهت برآورد هزینه درمان، هماهنگی با شرکت تسهیلگر، هماهنگی باواحدتکریم جهت چگونگی استقبال ازبیماروهمراه یانوی،هماهنگی باگروه تسهیل گرجهت پیگیری بیماران ونیزارائه بهتر خدمات غیر پزشکی از جمله وظایف کارشناسان واحد IPD است. جهت ارائه سریع‌تر و باکیفیت‌ترخدمات به بیماران پذیرش شده از طریق دپارتمان بیماران بین الملل ارائه خدمات در خارج از نوبت‌بندی معمول نیز صورت می‌گیرد.

علاوه بر بالاترین سطح خدمات درمانی بیمارستان دکترحشمت جاذبه‌های تاریخی و طبیعی گیلان،بیماران خارجی را برای داشتن یک دوره درمان آرام در گیلان تشویق می‌کند.

ﻫﺪف ﮐﻠﯽ از ﺗﺎﺳﯿﺲ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ (IPD) در بیمارستان دکترحشمت رشت

1. ﻧﻈﺎرت ﺑﺮاراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ

2. ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮازﯾﻦ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﺟﺪﯾﺪ،

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی و رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺮﻓﻪ ای در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽامید است عملکردواحدIPDدر بیمارستان 

دکترحشمت رشتﭘﺎﺳﺨﮕﻮیﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎیﻣﺘﻨﻮعﺑﯿﻤﺎرانﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞدرداﺧﻞوﺧﺎرجﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن،مطلوب ورضایتمندباشد.
 
تماس با ما
چاپ

 آدرس : رشت - خیابان 15 خرداد - جنب سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان

کارشناس IPD:رضا طالب خانی 
پزشک IPD: دکتر میر منصوری
تلفن :   33663070(13)(0098)
 
دور نگار:  33668718 (13)(0098)  

مرکز تلفن :33669066 (13)(0098)

heshmat@gums.ac.ir
 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400