مرضیه بصیری

سمت: مسئول واحد مهندسی بهداشت حرفه ای

مدرک تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای

شماره تشخیص: 9-4060701

پست الکترونیک: sahelbasiri@gmail.com


 


 

 

 

مریم عباس زاده   سمت کارشناس واحد مهندسی بهداشت حرفه ای

مدرک تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای

 پست الکترونیک: maryam_eagle@gmail.com

 
تعریف :

این رشته دربرگیرنده طبقات مشاغلی است که متصدیان آن ها تحت نظارت کلی عهده دار انجام کارهای تخصصی و مطالعاتی و برنامه ریزی در زمینه خدمات بهداشتی از قبیل تامین و تداوم و ارتقاء سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کارگران و سایر افراد شاغل و جلوگیری از حوادث و سوانح و بیماری های ناشی از کار و حفاظت و ایمنی آنان را در برابر عوامل زیان آور محیط کار از قبیل شیمیایی، فیزیکی، مکانیکی، بیولوژیکی و روانی و... که سلامتی را به خطر می اندازد، می باشد و یا سرپرستی، طرح ریزی هماهنگی و اجرای فعالیت های مذکور را به عهده دارند.

نمونه شرح وظایف و مسئولیت ها:

تهیه و تعیین برنامه ها و  اقدمات اصلاحی و  پیشگیرانه بر اساس ارزیابی ریسک و معاینات شغلی انجام شده و اقدام جهت بازنگری آن ها.

تهیه برنامه و اجرای بازرسی های روتین از واحدها و بخش های بیمارستانی براساس سطح ریسک آن ها و چک لیست مربوطه و تهیه گزارش برای واحدهای ذیربط برای پیگیری و اجرا.

برنامه ریزی و تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با همکاری سایر اعضای مصوب، تهیه صورت جلسات، پیگیری صورتجلسات مطابق آئین نامه مربوطه.

انجام نیاز سنجی آموزشی سالانه از کلیه پرسنل بیمارستان و تهیه و تعیین برنامه آموزشی به طرق مختلف و مورد نیاز.

همکاری در تدوین و اجرای برنامه مدیریت بحران و بلایا و شرکت در کمیته های مرتبط در بیمارستان.

اقدام جهت استقرار و راهبری سیستم مدیریت مواد شیمیایی (شناسایی و ارزیابی مواد شیمیایی موجود و تهیه مواد شیمیایی مورد مصرف و استفاده در کلیه مکان ها و آموزش کلیه موارد به شاغلین در معرض در کلیه ی مراحل انبارش و نگهداری، مصرف و دفع بهداشتی) به منظور کنترل آلودگی محیط کار، پرسنل و محیط زیست.

همکاری با بازرسین بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت، معاونت یا شبکه های بهداشتی درمانی

برنامه ریزی برای اجراو نظارت برانجام معاینات شغلی (قبل ازاستخدام، دوره ای و اختصاصی) و تشکیل پرونده سلامت شاغلین.

اقدام جهت آنالیز نتایج معاینات شغلی و تهیه برنامه ها و اقدامات اصلاحی و ارایه گزارش

تعیین ونظارت برنصب تابلوها وعلائم ایمنی وهشداردهنده و پوسترهای اطلاع رسانی وآموزشی بهداشت حرفه ای در بیمارستان .

تعیین نوع وسایل حفاظت فردی متناسب هرشغل براساس ارزیابی ریسک انجام شده، همکاری و نظارت بر کیفیت آن ها.

براساس فرآیند انتخاب و خرید با واحد مربوطه، آموزش و نظارت بر استفاده مستمر و نگهداری صحیح از وسایل حفاظت فردی.

رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات شاغلین در زمینه مسائل بهداشت حرفه ای و طب کار براساس فرآیند تدوین شده توسط کمیته حفاظت فنی و بهداشت.

همکاری و تعامل با سایر کارشناسان مرتبط (کنترل عفونت، بهداشت محیط و ...) در پیشبرد اهداف واحد.

برنامه ریزی واقدام به منظور بروز رسانی اطلاعات ودستورالعمل های و چک لیست های واحد و مستند سازی آن ها واقدام جهت بازنگری آن ها.

برنامه ریزی برای اجرا و تعیین اقدامات، اهداف و برنامه های اصلاحی و پیشگیرانه به منظور کنترل و کاهش بیماری ها و حوادث شایع ناشی از کار در بیمارستان ها (اختلالات عضلانی اسکلتی، استرس شغلی، نوبت کاری و ...)

برنامه ریزی برای اجرای و نظارت بر برنامه های بهداشت حرفه ای شامل ارگونومی، روشنایی، صدا، ایمنی، شیمیایی، و سایر برنامه های مرتبط با بهداشت حرفه ای که از طریق وزارت بهداشت و یا دانشگاه ابلاغ می شود.

همکاری برای اجرای برنامه بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور براساس برنامه های مدیریت بیمارستان.

 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400