واحد بهبود کیفیت

مسول واحد :  زهرا شالچی

مدرک تحصیلی : کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی

پست سازمانی : کارشناس امور بیمارستان

شرح وظایف واحد:
 
هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در کل بیمارستان

 

تدوین فهرست اولویت ها و  شاخص های بهبود کیفیت بیمارستان

 

بازنگری و تحلیل داده های حاصل از پایش نتایج اجرای فرآیند ها و تدبیر اقدامات اصلاحی

 

پایش و ارزشیابی برنامه حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی  و بهبود کیفیت بیمارستان

 

نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات سایر کمیته های بیمارستانی

 

تدوین مراتب اجرایی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در سطح بیمارستان

 

پیگیری موارد ارجاعی از واحد بهبود کیفیت بیمارستان

 

بررسی نتایج بازدید های تیم حاکمیت بالینی و اعتباربخشی از بخش های بیمارستان

تعریف اعتبار بخشی:

اعتبار بخشی به معنای ارزیابی سیستماتیک مراکز ارایه خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است .استانداردهایی که بر بهبود مداوم کیفیت ، محور بودن بیمارو بهبود امنیت بیمارو کارکنان تاکید دارد. جایگزین نظام ارزشیابی قدیمی بیمارستانها می باشد