پزشک متخصص رادیولوژی :
 
آقای دکتر فریبرز روشن
 • بخش تصویربرداری

  این مرکز مجهز به دستگاههای  سونوگرافی کالر داپلر و رادیولوژی  ثابت و پرتابل  دیجیتال و آنالوگ  

  می باشد که همزمان با اعمال جراحی قلب بازدر اتاق عمل و آنژیوگرافی در صورت نیاز تصاویر لازم در اختیار پزشکان محترم و بیماران قرار میگیرد.

  انجام سونوگرافی کالر داپلر به صورت روزانه توسط متخصص رادیولوژی

  انجام رادیوگرافی مورد تقاضای پزشکان که این مورد توسط کارشناسان و تکنسین ها  بصورت شبانه روزی حتی در ایام تعطیلات انجام میگردد.

  آماده نمودن تصاویر مربوطه و ارسال به سیستم پکس

  بازبینی اولیه فیلم ظاهر شده جهت مشاهده میزان وضوح و عکسبرداری مجدد از بیمار در صورت غیر واضح بودن کلیشه

  اظهار نظر رادیولوژیست در مورد گرافیهای تهیه شده

 • مشخصات پرسنلی واحدرادیولوژی

   

  سمت

  نام

  نام خانوادگی

  مدرک تحصیلی

  سابقه کار

   
   

  مسئول فنی رادیولوژی

  آقای دکترفریبرزروشن

  دکترای رادیولوژی

  24 سال

   
   

  سوپروایزر رادیولوژی

  زهراسیار

  کارشناسی رادیولوژی-ارشدآناتومی

  27سال

   
   

  پرسنل رادیولوژی

  آریا صائبی

  کارشناس رادیولوژی 

  25 سال

   
     

  علیرضا ربیع خواه

   

  کارشناس رادیولوژی

  23سال

   
   

  رضا طالبی 

   

  کارشناس رادیو لوژی

  9سال

   

   
   

  نوروز عمران زاده

   

  کاردان رادیولوژی 

   

  23 سال

   
     

   

   

   

   
   

   

   

   

   
       

   

   
   
   
   
  شرح وظایف مسئول فنی
  • سرپرستی کلیه امور فنی و اداری موسسه
  • کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی ، ساختمانی ، داروئی و تجهیزاتی موسسه و تطبیق آنها با استاندارد ارزشیابی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
  • تامین نیرو ی انسانی واجد شرایط و صلاحیت برای قسمتهای مختلف موسسه و معرفی آنان به اداره نظارت و ارزشیابی سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استان مربوطه
  • مشاوره با سایر همکاران نظارت و ایجاد هماهنگی لازم بین واحدها و کمیته ها و بخشهای مختلف بیمارستانی اعم از بهداشتی ، درمانی خدماتی و اداری ، مالی
  • اجراء و نظارت بر حفظ شئون پزشکی و ارزشهای اسلامی و اجتماعی
  •  کنترل و نظارت بر حسن اجرای ضوابط ، مقررات و تعرفه های مصوب قانونی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
  •  ممانعت از تحمیل هزینه ها و خدمات غیر ضروری به بیماران
  • جلوگیری از اعمال پزشکی غیر مجاز
  •  کنترل حضور و غیاب و عملکرد کیفی کارکنان فنی
  • رسیدگی به شکایات و پاسخگویی به مراجع ذیربط نظیر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، نظام پزشکی ، مراجع قضایی و غیره
  • جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به ارائه خدمات ، نحوه فعالیت موسسه ، تهیه گزارش درخواستی به هئیت مدیره یا هئیت موسس و همچنین سایر مراجع ذیربط به حسب ضرورت
  • اجراء و نظارت بر عدم بکارگیری و استخدام پزشکان و پیراپزشکان مشمول خدمات قانونی
  • اجراء و نظارت بر پذیرش و ارائه خدمات اولیه به بیماران اورژانس

   

  شرح وظایف کارشناس مسئول رادیولوژی

  • طرح ریزی و انجام برنامه های آموزشی و تحقیقاتی با همکاری و نظارت رادیولوژیست واحد مربوطه.
  • مطالعه به منظور انتخاب روشهای مناسب برای کار با پرتوهای یونساز.
  • دادن دستورات لازم به بیماران بمنظور انجام رادیولوژی.
  • انجام امور مربوط به آماده نمودن و بکار انداختن دستگاه با توجه به مدت تشعشع لازم و سایر عوامل فنی جهت رادیوگرافی بیماردر صورت نیاز.
  • بررسی و کنترل قسمتهای مختلف دستگاههای رادیوگرافی و اعلام موارد نقص دستگاه به مقام مربوط.
  • راهنمایی ، کنترل تکنسینهای رادیولوژی به هنگام انجام امورفوق الذکر براساس دستورات رادیولوژیست.
  • بررسی آمار و گزارش اقدامات بصورت ماهانه جهت ارائه به سرپرست مربوطه .
  •  مطالعه در مورد تکنیکهای پیچیده و پیشرفته و ارائه نتایج مربوط به آن .
  •  نظارت بر نحوه نگهداری و کاربرد دستگاهها و همکاری با سازمانها و مراکز ذیصلاح کنترل پرتوها تحت نظارت رادیولوژیست .
  •  نظارت بر نحوه کار افراد تحت نظر .
  • شرکت در برنامه های آموزشی و تحقیقاتی و مطالعه آخرین پیشرفتها در زمینه شغلی .
  •  اقدام در جهت تهیه لوازم،داروهای مورد نیاز ، فیلم در سایزهای مختلف جهت واحد رادیولوژی
  •  پیگیری، نصب و تعمیر دستگاههای رادیولوژی.
  • آموزش تئوری و عملی افراد تحت نظر .
  •  نظارت و کنترل و ارائه نظر در زمینه انتخاب روشهای مناسب به منظور حفاظت افراد در برابرپرتوهاتحت نظارت رادیولوژیست واحد
  • نظارت در رعایت نظم و انظباط اداری پرسنل حضور و غیاب و پاس ساعتی .
  •  پیگیری در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحد مربوطه.
  • تامین ملحفه و لباس جهت بیماران .
  • نظارت بر نظافت بخش، و چک  تعداد و تاریخ داروهای موجود در ترالی احیاء .
  •  کنترل و نظارت بر روند پذیرش و انتقال بین بخش بیماران .
  • آشنایی با مراحل اولیه احیاء
  • تهیه برنامه کشیک ماهانه پرسنل و محاسبه ساعت اضافه کار و طرح مشارکت ماهیانه کارکنان باهماهنگی واحد ذیربط
  • ارزشیابی سالیانه کارکنان ، تقسیم کار بین پرسنل در صورت مرخصی کارکنان جایگزینی و تامین نیرو در واحد.
  •  نظارت بر عملکرد و نحوه برخورد کارکنان .
  • کسب خط مشی و دستورالعمل لازم از سرپرست مربوطه .
  •  بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات وکیفیت آن .
  •  برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردها .
  •  برنامه ریزی جهت آموزش و آگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات اداری ، استانداردها وشناخت کامل نسبت به واحد .
  • هماهنگی تشکیل جلسات گروهی وجلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه بانظارت مقام مافوق
  • برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحد ها .
  • شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان مربوطه و مشکلات واحد و پیشنهاد جهت بهبودوضعیت .
  •  ثبت گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسئولین ذیربط شامل درخواستها ، وقایع غیر مترقبه ،حوادث ، کمبودها ، نقایص و ...
  •  انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق مربوطه

   

  شرح وظایف مسئول فیزیک بهداشت واحدها

  بررسی ونظارت وضعیت پرتوگیری پرتوکاران حوزه مورد نظر به شرح زیر:

  • بررسی پرونده های پرتوگیران
  • بازرسی مناطق پرتوگیری یا مناطق تشعشع ونظارت برتغییرات فیزیکی وتجهیزات فیزیکی وتجهیزات موجود در بخش مربوطه
  • اطمینان از وضعیت حفاظتی حوزه ی مورد نظر
  • نظارت بر استفاده صحیح از فیلم بج
  • ثبت ونگهداری سوابق فیلم بج ها
  • کنترل آزمایشات دوره ای پرتوکاران و یاد آوری برای انجام این آزمایشات به پرتوکاران
  • تست مقبولیت دستگاههای مرکز با توجه به صلاحیت مسئولین مراکز( Accepted test )
  • پیگیری امور فیلم بج ها وارسال آن به طور مرتب به واحد قانونی
  • ارسال پرونده های پرتوکاران شروع به کارکرده به مسئولین مربوطه در معاونت های درمان وپیگیری لازم تا برقراری حق اشعه پرتوکاران
  • همکاری و هماهنگی با واحد آموزش جهت برگذاری دوره های حفاظتی لازم جهت پرتوکاران
  • پیگیری امور مربوط به اخذ مجوزهای قانونی جهت نصب دستگاههای جدید
  • نظارت وهمکاری در امور ارتقا واستاندارد سازی بخش ها زیر نظر مسئول مربوطه
  • نظارت وکنترل منظم (سالانه) در خصوص وضعیت نشت های احتمالی پرتو و آلودگی های پرتوی با هماهنگی واحدهای طب کار و حفظ گزارشات سالانه

   

   

  عنوان رشته: کارشناس و کاردان رادیولوژی

  • طرح ریزی وانجام برنامه های وتحقیقاتی با همکاری وتحت نظارت پزشک متخصص رادیولوژی یا مسئول فنی واحد
  • شرکت در برنامه های آموزشی وتحقیقاتی ومطالعه آخرین پیشرفت ها در زمینه شغلی
  • مطالعه به منظور انتخاب روش های مناسب برای کار با پرتوهای یونساز
  • نظارت برنحوه نگهداری و کاربرد دستگاهها وچشمه های مولد پرتوهای یونساز وهمکاری با سازمانها و مراکز ذیصلاح کنترل وپیشگیری از نشت پرتوها
  • رعایت سلسله مراتب اداری
  • اجرای دقیق شئونات اسلامی در محیط کار
  • به کارگیری اخلاق اسلامی و رفتار مناسب با همکاران، بیماران وهمراهان
  • تحویل گرفتن نسخه درخواستی،کاغذ زیر نویس مشخصات اسمی از بیمار از متصدی پذیرش واحد مربوطه
  •  فراخوانی وهدایت بیمار به اتاق رادیوگرافی
  •  احراز هویت بیمار با مشخصات اسمی مورد انتظار
  • کنترل و تطابق نوع پروسیجر درخواستی با علائم کلینیکی بیمار
  • ارائه دستورات وراهنمایی لازم به بیمار به منظور آماده نمودن وقرار گرفتن در جایگاه عکسبرداری
  • انتخاب وضعیت صحیح برای بیمار به نحوی که مشاهده عضو بیمار برای عکسبرداری امکان پذیر باشد.
  • به کاربردن علامت های وضعیتی راست وچپ در کلیه گرافی ها
  •  تنظیم و به کار انداختن دستگاه مولد اشعه با توجه به مدت زمان وانرژی تشعشع لازم ورعایت سایر عوامل فنی
  • راهنمایی بیمار به اتاق انتظار پس از خاتمه کار
  •  کنترل کیفی تصاویر تهیه شده از بیمار وارسال تصاویر تهیه شده به سیستم پکس
  •  ثبت آماری تصاویر انجام شده در سیستم رایانه واحد در غیاب متصدی امور پذیرش واحد با درج اطلاعات کد رادیوتکنولوژیست،شماره نظام پزشکی معالج،کد فیلم مصرفی، کد تعرفه و نوع خدمات و ...
  •  ثبت در سیستم HIS بیمارستان
  • انجام سایر مواردی که در حدود مقررات از طرف مافوق ارجاع می گردد
 
آخرین بروز رسانی : 29 اردیبهشت 1401