پیشینه بیمارستان دکتر حشمت رشت :
 در سال 1363 بیمارستان با دارا بودن فقط سه تخت قلب و یک دستگاه نوار شروع بکار نمود و بتدریج و با همت پروفسور انوش برزیگر اولین استاد گروه قلب، تعداد تخت ها را بتدریج افزوده شد و به نام بیمارستان قلب دکتر حشمت رشت تغییر نام پیدا نمود و بنیانگذار آن استاد دکتر انوش برزیگر بوده است.