مهری جمالدوست

سمت: مسئول دفتر بهبود کیفیت واعتبار بخشی

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی-کارشناسی پرستاری

سابقه کار :20 سال

شرح وظایف:

 

سیده مهسا منشی پور

سمت: کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

سابقه کار :12 سال

شرح وظایف:

 

 سیده راحله حسینی

سمت: کارشناس اعتبار بخشی و ایمنی

مدرک تحصیلی :کارشناسی پرستاری

سابقه کار :15 سال

شرح وظایف:

آخرین بروز رسانی : 24 اسفند 1400