معرفی دپارتمان پرستاری:

دفتر پرستاری مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی قلب دکتر حشمت مسئولیت نظارت و هدایت بر کلیه فرایندهای پرستاری را عهده دار می باشد. این واحد با استفاده از سوپروایزرین مجرب و کارآزموده و تحت نظر مدیر پرستاری وظایف خود را انجام می دهد که به اختصار شامل موارد زیر می باشد:

· بازدید روزانه از واحدهای درمانی و نظارت بر حسن اجرای فرایندهای بالینی

· تشکیل جلسات مدیریتی ماهیانه و رسیدگی بر مسائل و مشکلات مطرح شده

· توزیع نیروی کادر پرستاری مورد نیاز در سطح بیمارستان

· جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف

· بررسی نیاز تجهیزات پزشکی بخش ها و پیگیری تهیه آنها

· آشناسازی پرسنل جدید الورود با مقرارت بیمارستان و تامین نیازهای آموزشی

· نظارت بر حسن اجرای قانون ارتقای بهره وری

· برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون

· نظارت بر ایمنی شغلی( بهداشت حرفه ای) کادر پرستاری

· اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان( تشویق و تنبیه) کادر پرستاری

· مشارکت در طرح های پژوهشی و نظارت بر حسن اجرای آن

· تصمیم گیری در ارتباط با مرخصی ها، ماموریتها و ... کادر پرستاری

· همکاری با هیئت رئیسه بیمارستان و کادر پزشکی در پیشرفت، بازنگری و اجرای خط مشی ها و اقدامات درمانی مربوط به بیمارستان

· نظارت بر حسن اجرای کد 247 در بیمارستان

اعضاء واحد دفتر پرستاری 

موسوی  / مدیر خدمات پرستاری/ کارشناس پرستاری

لاله گودرزوند/ سوپروایزر آموزشی/ کارشناس ارشد پرستاری

طاووس خوش روش/ سوپروایزر بالینی/ کارشناس پرستاری

زینب پورصفر/ سوپروایزر بالینی در گردش/ کارشناس پرستاری

فروزان مجیدیان/ سوپروایزر بالینی در گردش/ کارشناس پرستاری

مریم رمضانیان/ سوپروایزر بالینی در گردش/ کارشناس پرستاری

سیده عادله وحدت پرست/ سوپروایزر بالینی در گردش/ کارشناس پرستاری

معصومه حسابی/ سوپروایزر بالینی در گردش/ کارشناس پرستاری

مرضیه خوش ضمیر/ سوپروایزر بالینی در گردش/ کارشناس ارشد پرستاری

مریخ رونقی/ سوپروایزر بالینی در گردش/ کارشناس ارشد پرستاری

آیدا ابراهیم زاده/ سوپروایزر بالینی در گردش/ کارشناس ارشد پرستاری

سارا پوروطن دوست/ سوپروایزر بالینی در گردش/ کارشناس ارشد پرستاری

زهرا محمودی/ کارشناس ارشد آموزش سلامت/ دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی

مریم بقائی/ سوپروایزر کنترل عفونت/

فاطمه ابراهیمی/ اپراتور/ دیپلم

سمیه غلامی/ مسئول دفتر/ فوق دیپلم حسابداری

 
 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400