لاله گودرزوند - کارشناس ارشد پرستاری  - سوپر وایزر آموزشی 

 

آموزش پرستاری نقش بسیار مهمی در افزایش و بهبود کیفیت مراقبتهای پرستاری در بیمارستان را بر عهده دارد . در این راستا آموزش پرسنل جدید الورود و آموزش دوره ایی همکاران در بیمارستان حشمت زیر نظر مستقیم مدیر پرستاری و سوپروایزر آموزشی و با همکاری رابطین آموزشی در بخش ها انجام می گردد. برخی اهداف این واحد شامل :

  • تلاش در جهت به روز نمودن اطلاعات و آگاهی پرسنل پرستاری ( گاید لاینها، استانداردها و مسائل حقوقی)
  • همکاری و مشارکت جهت تشکیل و و شرکت کارکنان در کلاسهای آموزش مداوم
  • هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات، فیلمها و پمفلت های آموزشی جهت کارکنان
  • پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های آموزشی

برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر نظام اعتبار بخشی واحد آموزش پرستاری سال 1397

رسالت این مرکز در چهار حوزه اصلی فعالیت عبارتند از:

حوزه آموزش: تربیت بخشی از نیروی انسانی متخصص، کارآمد و متعهد از طریق ارائه خدمات آموزشی سلامت محور و توانمند سازی مداوم سرمایه انسانی مرکز

حوزه پژوهش: حمایت و اجرای طرحهای پژوهشی مرتبط با بیماریهای قلب و عروق و همکاری در طرح های استانی، ملی و تولید علم با حفظ ارزشهای انسانی و اخلاقی

حوزه درمان: ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی قلب و عروق با حفظ ایمنی و شان و کرامت انسانی

حوزه پیشگیری: ارائه خدمات پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی و مشارکت در ارتقای سلامت جامعه

چشم انداز: سلامت قلب برای همه با بهره گیری از برترین نیروی انسانی پیشگام در آموزش ،پژوهش، درمان و پیشگیری، همطراز با مراکز معتبر قلب و عروق کشور

ارزشها:

· بیمار محوری

· دانش محوری

· عدالت محوری و پایبندی به اخلاق حرفه ای

· کیفیت مداری و چابکی در ارائه خدمات

· احترام به کرامت انسانی و ارزش آفرینی برای ذینفعان

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400