نشانی : رشت میدان مصلی ، ابتدای کوی بیانی _  کدپستی 4193955588 

دورنگار:01333668718