کلینیک الکتروفیزیولوژی تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد