رئیس بخش :آقای دکتر محمد رضا آقاجان خواه


واحد کلینیک تخصصی  عصر در ساختمان مجاور بیمارستان  قرار دارد :

1 – درمانگاه تخصصی قلب و عروق

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400