جهت تحقق اهداف بیمارستان و کمک به برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی فعالیتهای بیمارستانی و ایجاد زمینه جهت مشارکت فعال همه پرسنل کمیته های و شوراهای پزشکی و یبمارستانی به شرح زیر تشکیل میگردد.    این کمیته ها  به منزله بازوی مدیریت بیمارستان و مکمل آن خواهند بود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 مستندات سال 1392
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400