کسب گواهینامه درجه 1+ بخش سی سی یو مردان
 
 کسب گواهینامه درجه 1+ بخش آی سی یو قلب باز
 
 کسب گواهینامه درجه 1 بخش سی سی یو زنان