مدیر خطر و کارشناس مسئول ایمنی بیمار: خانم پور وطن

مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد پرستاری

شرح وظایف و مسئولیت های مدیر خطر :

۱- ایجاد هماهنگی و انجام فعالیت های مدیریت خطرات احتمالی در راستای اهداف برنامه

2-تعیین خطوط گزارش دهی چارت مدیریت خطرات احتمالی و تعیین روابط بین مدیر خطرات احتمالی و سایر بخش های سازمان .

3-تعیین شرح وظایف و مسئولیت های برای رابط مدیریت خطر در هر بخش

4-بررسی و پیگیری حوادث مرتبط بابیماران

5-انجام اقدامات اصلاحی

6- حصول اطمینان از محرمانه بودن کلیه اطلاعات جمع آوری شده برای برنامه مدیریت خطرات احتمالی

شرح وظایف کمیته مدیریت خطر و ایمنی بیمار:

وجود کمیته مدیریت خطربرای اولویت بندی فعالیت ها، کاهش و یا حذف خطرات احتمالی و اتخاذ تصمیمات کاربردی در این زمینه لازم می باشد.

وظایف کمیته مدیریت خطر و ایمنی بیمار عبارتند از:

۱- بررسی کلیه گزارشات وقوع حوادث ناخواسته

۲-شناسایی خطرات هر بخش و ارزیابی درجه ریسک و تدوین استراتژی جهت کاهش/ حذف و یا انتقال خطر

۳- تعیین سیاست ها و دستورالعمل های مدیریت خطر و تجدید نظر ادواری آن

۴- نظارت بر کلیه فعالیت های خطرات احتمالی در داخل بیمارستان

شرح وظایف مسئول ایمنی بیمار:

1-همکاری در تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان

2-هماهنگی برنامه ایمنی بیمار با مدیریت ارشد بیمارستان

3-تدوین ،اجرا و بازنگری برنامه سالیانه ایمنی بیمار در بیمارستان به منظور دستیابی به سطح یک استانداردهای بیمارستان های دوستدار ایمنی بیماربا همکاری ذینفعان

4- شرکت و همکاری فعالانه درتدوین خط مشی ها و روش های اجرایی در سازمان به منظور اشاعه ارائه خدمات بهینه

5- خودارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار در بیمارستان

6-طراحی و برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقاء درک و بصیرت کارکنان از استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار

7-بررسی فرهنگ ایمنی بیمار بر مبنای سالیانه و اقدام اصلاحی به منظور ارتقاء آن

8-شرکت در بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار و پی گیری انجام اقدامات اصلاحی و بازخورد به کارکنان

9-همکاری در انجام ممیزی های بالینی و پیشنهاد موضوعات ممیزی بالینی بر اساس نتایج بازدید های مدیریتی و تحلیل ریشه ای وقایع

10-نظارت بر ایجاد و چگونگی استفاده از سیستم یادگیری و گزارش دهی اتفاقات ناخواسته در بیمارستان

11-شرکت و همکاری فعالانه با کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار و مدیریت خطر در چگونکی راهبری موضوعات تهدید کننده ایمنی بیمار

12-شرکت و همکاری فعالانه در تحلیل ریشه ای وقایع تهدیدکننده ایمنی بیمار

13-اقدام اصلاحی براساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع به منظور کاهش خطرات در سازمان

14-بستر سازی و ایجاد شیوه مناسب برقراری ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ایمنی بیماردر داخل بیمارستان

15-نظارت بر انجام وظیفه سایر اعضای تیم ایمنی بیمار به منظور حسن اجرای وظایف


آخرین بروز رسانی : 24 اسفند 1400