تعداد تخت فعال : 14 تخت

رئیس بخش: دکتر ارسلان سالاری

سرپرستار : خانم   سیده معصومه موسوی

 

فعالیت هایی که پرسنل بخش پست آنژیو در این بخش انجام می دهند شامل بستری بیماران وآمادگی آنها شامل پوشاندن لباس مخصوص کت لب (گان وکلاه ) شیو دوطرفه کشاله ران تا بالای زانو ، بررسی وانجام آزمایشات روتین ،آنژیوگرافی وآنژیوپلاستی وگرفتن IV از دست چپ ووصل سرم نرمال سالین به صورت KVO (بازبودن رگ ) گرفتن نوار الکتروکاردیوگرام در بدو ورود بیمار به بخش پست کت .

پس از طی 24 ساعت اول بیماران آنژیوگرافی وتشخیص نوع عارضه قبلی بیمار توسط پزشک مرخص می گردد .

در مورد بیماران آنژیوپلاستی معمـــولا تا 48 ساعت در بیمارستان می مانـــد زمان ترخیص که با دستور پزشک بیمار مرخص شده وجهت ادامه درمان با پزشک خود قرار ویزیت می گذارد واین پروسه به همین منوال تکرار می شود .

 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400