آزمایشگاه بیمارستان دکتر حشمت با تکیه بر توان متخصصان مجرب و با سابقه  با همکاری تعدادی از کارشناس و کاردان و تکنسین های آموزش دیده و بهره گیری از جدیدترین تجهیزات آزمایشگاهی خدمات تشخیصی  ( انواع مختلف آزمایشات میکروبی، بیوشیمی و هورمونی )را به بیماران بستری و سرپایی بصورت ۲۴ ساعته ارایه می کند.

مسئول واحد: آزمایشگاه

نام و نام خانوادگی:دکتر عادل منتظری

مدرک تحصیلی :دکتری علوم آزمایشگاه

سابقه کار:

شرح وظایف:

شرح وظایف ، مسئولیت ها و اختیارات مسئول فنی آزمایشگاه

· اجرا ونظارت برحفظ شئونات پزشکی ومقررات کشور

· رعایت کامل آیین نامه ها ومقررات وزرات بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

· ارائه کلیه اطلاعات درخواست شده توسط سیستم نظارت بر امور آزمایشگاه ها در هرزمان

· تعیین اهداف ، دامنه کاری ووظایف فعالیت های آزمایشگاه متناسب با مدرک تحصیلی

· تایید صلاحیت کلیه کارکنان با توجه به مدرک تحصیلی آنها

· مسئولیت کلیه فعالیت های تخصصی وپشتیبانی انجام شده در آزمایشگاه

· تامین منابع انسانی کافی وباکفایت

· تقسیم کار وتعیین شرح وظایف واختیارات کلیه کارکنان وتعیین جانشین

· اجرای برنامه های آموزشی وارزیابی صلاحیت عملکرد کارکنان

· نظارت بر عملکرد کیفی کارکنان در سطوح کاری مختلف آزمایشگاه

· اطمینان از فراهم بودن تجهیزات با توجه به انواع آزمایش ها و خدمات ارائه شده

· برقراری ارتباط موثر با کارکنان آزمایشگاه ، کارکنان گروه پزشکی وبررسی نظر سنجی ها

· شناسایی منابع بالقوه بروز خطا در بخش های مختلف آزمایشگاه

· نظارت بر روند انجام آزمایش واطمینان از بکارگیری روش های معتبر

· تایید تغییر نرمال رنج ها ومحدوده مرجع آزمایشات پس از اطلاع پرسنل فنی آن بخش

· اجرای برنامه کنترل کیفی داخلی وشرکت در برنامه ارزیابی کنترل کیفی خارجی

· نظارت بر روند خرید در آزمایشگاه ارزیابی وانتخاب تامین کنندگان اقلام آزمایشگاهی

· نظارت بر رعایت واجرای اصول مستندسازی در آزمایشگاه وتصویب نهایی دستورالعمل ها

· اعلام نظر نهایی وتاییدی در مورد محدوده مرجع ومحدوده بحرانی آزمایشات

کارشناسان:لیست و اطلاعات درخواستی کارکنان آزمایشگاه ضمیمه شده است .

نام و نام خانوادگی:

مدرک تحصیلی :

سابقه کار:

شرح وظایف:

شرح وظایف والزامات اجرایی درآزمایشگاه

1-انجام کامل شرح وظایف پرسنلی تعیین شده ازطرف مسئول فنی

2-شرکت درجلسات مشترک،کلاسهای آموزشی وآزمون های دوره ای آزمایشگاه

3-استفاده پرسنل ازوسایل حفاظت فردی اولیه

4-اجرای صحیح ودقیق تفکیک ودفع پسماندهای آزمایشگاه (آلوده ،تیزوبرنده وعفونی ) طبق دستورالعمل موجود

5-امحاء نمونه مختلف بیماران ومواد و وسایل آزمایش پس از کارطبق دستورالعمل

6-گزارش وثبت حوادث مخاطره آمیزدر فرم های مربوطه طبق دستورالعمل به مسئول ایمنی

7-ارزیابی صحت عملکرد دستگاههاباکنترل و روش های مناسب تجهیزات بعد از خرید ،سرویس وتعمیر آن ومستند سازی اطلاعات

8-تهیه دستورالعمل فنی کاربردی وکنترل ونگهداری دستگاه طبق الزامات

9-روشن کردن دستگاه ها جهت آماده کارشدن وکاربری مناسب براساس دستورالعمل فنی مربوطه

10-تکمیل برگه Log Book دستگاه ومستند کردن وضعیت دستگاه وسوابق خرابی

11-انجام ومستند کردن سوابق کنترل،نگهداری ،سرویس و تعمیر دستگاه در فرم های مربوطه

12-ردیف کردن نمونه های کاری وانجام تست هابراساس لیست کاری ارائه شده وگزارش نواقصی به پذیرش

13-پیگیری ودریافت نمونه های ناقصی برای انجام آزمایش جا افتاده

14-تهیه انجام ومستندسازی دستورالعمل استاندارد انجام آزمایش ((SOP برای تمامی آزمایش های بخش

15-ثبت زمان ونام فرد انجام دهنده آزمایش درلیست کاری

16-کنترل موجودی مواد ولوازم مصرفی بخش وثبت مشخصات تمام معرف هاوکیت ها درفرم های مربوطه

17-ساختن محلول های مورد استفاده درآزمایش های مربوطه بخش

18-داشتن دستوالعمل کنترل کیفی بخش وانجام ثبت نتایج کنترل کیفی روزانه وماهانه در فرم های مربوطه در بخش واستفاده ار نرم افزار کنترل کیفی موج

19-نگهداری نمونه های آزمایش قبل وبعداز انجام آزمایش طبق دستورالعمل موجود

20-گزارش علت تکرار یا رد نمونه در فرم های مخصوص در بخش پذیرش

21-توجه به نتایج محدوده بحرانی بخش وگزارش نتایج در فرم های مربوطه طبق دستورالعمل موجود

22-ثبت کیفیت وکفایت نمونه مورد آزمایش در صورت تاثیر برنتایج آزمایش درلیست کاری

23-آگاهی واجرای صحیح شرایط نگهداری وتاریخ مصرف کیت های مورد استفاده در بخش

24-برچسب گذاری تمام محلول ها ومعرف های بخش (نام محلول ،تاریخ ساخت وانقضاء وشرایط نگهداری )

25-ثبت روزانه دمای یخچال ،فریرز ودستگاههای بخش در فرم مربوطه

26-گزارش وثبت موارد عدم انطباق بخش در فرم های مربوطه وپیگیری رفع آن طبق دستورالعمل مربوطه به سوپروایزری

27-مرتب ومنظم کردن کلیه وسایل بخش در جای مخصوص خود در پایان هرشیفت کاری

28-عدم استفاده از تلفن همراه وتلفن ثابت ازمایشگاه در موارد غیرضروری ومدت زمان طولانی در ساعات کار در آزمایشگاه

29-عدم اجتماع غیرضروری باسایرهمکاران در ساعات کار در آزمایشگاه

30-هماهنگی باسوپروایزری جهت تعیین جانشین در مورد مرخصی حداقل یک هفته قبل از تاریخ مرخصی

31-انجام ازمایش های مربوط به نمونه های کنترل کیفی خارجی وتحویل جواب ها به مسئول کنترل کیفی و شرکت در ارزیابی نهایی و رفع خطاها

32-گزارش تغییرات محدوده های نرمال آزمایش هابه سوپروایزر

33-رعایت مقررات ادراری شئونات اسلامی وبرخورد مناسب با همکاران و ارباب رجوع وبازرسین بیمه ها و دانشگاه ....

لیست کارکنان واحد آزمایشگاه :

ردیف

نام

نام خانوادگی

شیفت

مدرک تحصیلی

سمت

سابقه

1

آمنه

دین پرست جدید

صبح

کاردان علوم آزمایشگاهی

سوپر وایزر

 

2

سیده ملوک

علوی ضیابری

"

کارشناس میکروبیولوژی

تضمین کیفیت-ایمنی- انبار اعتباربخشی

 

3

مریم

صابر افقی

"

کارشناس میکروبیولوژی

هورمون

 

4

میلاد

پورنیازی

صبح وعصر

کارشناس سلولی مولکولی

بیوشیمی

 

5

ربابه

پورابراهیم نیاصیقلانی

صبح

کارشناس میکروبیولوژی

بیوشیمی

 

6

زهرا

ابراهیمی شکرباغانی

"

کارشناس سلولی مولکولی

هماتولوژی

 

7

 سارا  محمدی  "  کارشناس ارشد میکروب
    هماتولوژی
 

8

طیبه

علی نژاددوران محله

"

کاردان علوم آزمایشگاهی

بانک خون

 

9

نغمه

نژاد مقدم

"

کارشناس میکروبیولوژی

بانک خون

 

10

ساریه

عزیزی سلیماندارابی

"

کارشناس سلولی مولکولی

انعقادی

 

11

سارا

نصیری

"

کارشناس بیولوژی

سرولوژی-ارجاع

 

12

سیده عاطفه

علوی

"

کارشناس میکروبیولوژی

جداسازی سرم

 

13

مولود

صادق نیا

"

کارشناس ارشد میکروبیولوژی

میکروب

 

14

سیده فاطمه

حجتی ذوالپیرانی

"

کارشناس میکروبیولوژی

میکروب

 

15

سیده راضیه

باقری

"

کاردان کامپیوتر

ترخیص

 

16

سامره

بخشایش کیژده

"

کاردان کامپیوتر

حسابدار

 

17

مریم

بخشی ماشمیانی

"

کارشناس ریاض

بیمه

 

18

نسترن

فرجی لاهیجانی

"

کاردان حسابداری

بیمه

 
 

19

زهره

شادفرد

صبح

کارشناس حسابداری

مسئول پذیرش

 
 

20

محبوبه

کشاورز فام

"

کارشناس مدیریت صنعتی

پذیرش

 
 

21

حدیث

کریمی کفترودی

"

کارشناس علوم تجربی

پذیرش

 
 

22

مریم

ادریسی سرملی

"

کاردان حسابداری

پذیرش

 
 

23

فاطمه

سیرنگ حقیقی

"

دیپلم

مسئول نمونه گیری

 
 

24

زهرا

زارع چنیجانی

"

کارشناس مامایی

"

 
 

25

آمنه

مسکنی رودکلی

صبح وعصر

کاردان مدیریت

"

 
 

26

نوشین

رستمی کماکلی

"

کارشناس میکروبیولوژی

"

 
 

27

دانیال

خوش خلق سیاهمزگی

"

زیر دیپلم

خدمات

 
 

28

فاطمه

محمد زاده الاله گورابی

"

زیر دیپلم

خدمات

 
 

29

مجید

عابد خجسته

عصر

ک ش-ارشد عتوم آزمایشگاهی

سوپر وایزرعصر

هورمون

 
 

30

محمد مهدی

گلشن مژدهی

"

کارشناس علوم آزمایشگاهی

فنی

 
 

31

مریم

حقیقت پناه

"

کارشناس ارشدمیکروبیولوژی

فنی

 
 

32

آزاده

پوراسدالله

"

دیپلم

پذیرش

 
 

33

کبری

سجودی کیسمی

"

کارشناس میکروبیولوژی

پذیرش

 
 

34

اسامه

ایمانی

"

دیپلم

خدمات

 
 

35

میلاد

دانیالی

شب

دیپلم

پذیرش شب

 
 

36

سینا

بخشایش کژده

"

دیپلم

پذیرش شب

 
   

نام

نام خانوادگی

شیفت

مدرک تحصیلی

سمت

 
 

37

هادی

رمضانی

شب

کارشناس آمار

پذیرش شب

 
 

38

پژمان

فرهادی یگانه

"

کارشناس میکروبیولوژی

فنی شب

 
 

39

نعمت

کریمی هریسی

"

کارشناس ارشد بیوشیمی

فنی شب

 
 

40

علیرضا

سلگی

"

کاردان علوم آزمایشگاهی

فنی شب

 
 

41

طوفان

 پاکزاد

"

کارشناس علوم آزمایشگاهی

فنی شب

 
 

42

میلاد

حشمتیان

"

کارشناس علوم آزمایشگاهی

فنی شب

 
 

43

حمزه

چینه وری

"

کارشناس میکروبیولوژی

فنی شب

 
 

44

مریم

فتاحی

"

دیپلم

نمونه گیر-ش

 
 

45

فاطمه

بیگدلی

"

دیپلم

نمونه گیر-ش

 
 

46

آمنه

علیزاده شیرین کام رشتی

"

دیپلم

نمونه گیر-ش

 















 

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400